Asset Publisher Asset Publisher

Zasady korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn

Regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa na podstawie Zarządzenia nr 33 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wolsztyn z dnia 08.10.2021 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm., zwana dalej ustawą o lasach;
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.;
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm., zwana dalej Prawo o ruchu drogowym;
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.;
 5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2310), zwane dalej rozporządzeniem Ministra w sprawie znaków.
 6. Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2311), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków;
 7. Zarządzenie nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami (zn. ZI.771.44.2021).

§ 2

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wolsztyn jest zarządcą dróg leśnych usytuowanych na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo, położonych w jego zasięgu administracyjnym.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Zarządca drogi – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wolsztyn.
 2. użytkownik – osoba korzystająca z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego.
 3. pojazd – samochód, pojazd zaprzęgowy, motocykl bądź inny środek transportu poruszający się po leśnych drogach udostępnionych.

§ 4

 1. Korzystanie z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, Prawa o ruchu drogowym, poleceń pracowników Zarządcy drogi lub osób upoważnionych na mocy tej ustawy do kierowania ruchem[1].
 2. Poprzez wjazd na drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania ustanowionych przez Zarządcę drogi warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.
 3. Zamieszczenie adresu strony internetowej oraz kodu QR na tablicy informacyjnej TL-2 jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli Zarządcy drogi, o którym mowa w art. 60 i 61 Kodeksu cywilnego.

§ 5

Nadleśniczy Nadleśnictwa Wolsztyn ustala następujące zasady korzystania z udostępnionych do ruchu publicznego dróg leśnych:

 1. Drogi leśne udostępnione do ruchu publicznego zostaną oznakowane[2]:
 1. drogowskazem, przez który rozumie się zastosowanie oznakowania zgodnego z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla znaków[3] albo tablic kierunkowych, o których mowa w rozdziale 7.5. Księgi identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
 2. tablicą informacyjną TL-2, zgodnie ze wzorem przedstawionym w rozdziale 7.8. Księgi identyfikacji wizualnej PGL LP Oznakowanie dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego.
 3. znakiem D-52 (początek strefy ruchu) łącznie z B-33 (ograniczenie prędkości).
 4. znakiem D-53 (koniec strefy ruchu).
 1. Na drogach leśnych obowiązuje zakaz:
 1. zatrzymywania i postoju pojazdów – z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych i oznakowanych znakiem D-18 (parking),
 2. zaśmiecania terenu,
 3. zjazdu z drogi na obszary leśne i drogi leśne nieudostępnione do ruchu publicznego,
 4. wyprzedzania,
 5. używania sygnałów dźwiękowych,
 6. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
 7. niszczenia mienia zarządcy drogi.
 1. Zakaz zatrzymywania się nie dotyczy osób wymienionych w § 29 ust. 3 ustawy o lasach, prowadzących czynności służbowe i gospodarcze (w tym czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu np. obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych podmiotów wykonujących zlecone prace), pod warunkiem pozostawienia pojazdu w sposób nieograniczający możliwości poruszania się innym użytkownikom.
 2. W odniesieniu do dróg krzyżujących się kierujący pojazdem, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, w miejscach tych obowiązują zasady kolejności przejazdu jak na skrzyżowaniu równorzędnym, o ile zastosowane znaki drogowe nie wskazują inaczej.
 3. Wszystkich użytkowników dróg udostępnionych obowiązuje zasada ograniczonego zaufania (art. 4 Prawo o ruchu drogowym – „Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania”).

§ 6

Podczas korzystania z udostępnionych dróg leśnych należy zachować szczególną ostrożność. Na drodze leśnej udostępnionej do ruchu publicznego mogą wystąpić różne zagrożenia i utrudnienia w szczególności: zawężenia jedni, niebezpieczne zakręty, spadki terenu przekraczające dopuszczalne normy, wyboje i nierówności nawierzchni, okresowe oblodzenia, zwierzyna leśna, ruch pojazdów specjalistycznych, inne utrudnienia i ograniczenia.

§ 7

 1. Możliwe jest czasowe udostępnienie drogi do ruchu publicznego w wymiarze godzinowym (np. w godz. 600 do 1600) lub wskazanym czasie, wyznaczonym dniami (np. od pn. do pt.) lub miesiącami (np. od 1 czerwca do 30 września). Zakres czasowego udostępnienia drogi jest szczegółowo opisany w zarządzeniu udostępniajacym drogi leśne do ruchu publicznego.
 2. Drogi leśne udostępnione mogą być krótkotrwale wyłączane z ruchu publicznego. W okresie krótkotrwałego wyłączania z udostępnienia drogi leśnej na oznakowaniu, o którym mowa w §5 ust. 1 niniejszego regulaminu, zostaną naniesione dwa krzyżujące się pasy barwy pomarańczowej lub nastąpi ich zasłonięcie.

§ 8

 1. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym, w sposób utrudniający ruch albo w inny sposób zagrażający bezpieczeństwu może on zostać usunięty na zlecenie Zarządcy drogi.
 2. Zarządca drogi uprawniony będzie do wezwania straży gminnej lub policji w celu odholowania pojazdu użytkownika na parking strzeżony.
 3. Odholowany pojazd może być wydany po uiszczeniu, przez właściciela lub osobę władającą pojazdem, opłaty za odholowanie oraz opłaty za przechowanie pojazdu na parkingu strzeżonym (jeśli takowe zaistnieje), dokonanych na podstawie faktur wystawionych przez podmioty wykonujące stosowne usługi (lub faktury Zarządcy drogi).
 4. W przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu zabronionym lecz w sposób nieutrudniający ruchu innym pojazdom, może on zostać unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół.

§ 9

 1. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone użytkownikowi szkody przez osoby trzecie.
 2. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz skutki nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

§ 10

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy drogi, bądź innym użytkownikom w związku z niezastosowaniem się do niniejszego regulaminu.
 2. W przypadku zdarzenia na terenie dróg leśnych lub miejsc postojowych, które skutkowałoby jakąkolwiek odpowiedzialnością użytkownika z tego tytułu, zobowiązany jest on przed opuszczeniem drogi leśnej lub miejsca postojowego do niezwłocznego poinformowania Zarządcy drogi o tym fakcie i złożenia w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

§ 11

Bez zgody Zarządcy drogi wjazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne na udostępnione drogi leśne jest zabroniony.

§ 12

W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie dróg leśnych obowiązują zasady określone w Prawie o ruchu drogowym.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.10.2021 r. na podstawie zarządzenia nr 33 Nadleśniczego Nadleśnictwa Wolsztyn z dnia 08.10.2021 r.

 

 

[1] Art. 6 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 143)

[2] Jeśli nie wskazano inaczej znaki i ich symbole, o których mowa w niniejszym regulaminie są tożsame ze znakami opisanymi w § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra w sprawie znaków.

[3] Rozdział 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla znaków.