Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność architektoniczna dla budynku biurowego Nadleśnictwo Wolsztyn w Wolsztynie, ul. Bohaterów Bielnika 29, 64-200 Wolsztyn.

Wejście główne (frontowe) do budynku Nadleśnictwa Wolsztyny znajduje się od strony ul. Bohaterów Bielnika 29 (od strony południowej), bezpośrednio z poziomu chodników biegnących wzdłuż budynku i miejsc parkingowych oraz drogi dojazdowej. Wejście (boczne) techniczne (od strony północno-zachodniej) jest niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza siedziby Nadleśnictwa Wolsztyn).

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem. Na parkingu  wyznaczone są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do przestronnego holu, dalej korytarzami do pomieszczeń biurowych. Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na poddaszu użytkowym odbywa się klatką schodową oraz korytarzem – brak windy. Rejestracja petentów odbywa się w sekretariacie znajdującym na parterze budynku, skąd są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą są umówieni. Obsługa osób niepełnosprawnych, przez osoby posiadające pomieszczenia biurowe na poddaszu użytkowym, odbywa się w pomieszczeniu znajdującym się przy sekretariacie.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze na parterze budynku przebiegają na jednym poziomie. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Na parterze oraz na poddaszu znajdują się toalety. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku biurowego.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiającym poruszanie się osobom niepełnosprawnym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się osoba z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracownika sekretariatu posługującym się tylko językiem polskim.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 68 384 21 46 lub drogą e-mail na adres wolsztyn@zielonagora.lasy.gov.pl.