Lista aktualności Lista aktualności

Hodowla lasu

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników.

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z uwzględnieniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. 
 
Hodowla lasu powinna w pełni respektować warunki przyrodnicze i naturalne procesy, które zachodzą w przyrodzie. Poprzez stosowanie odpowiednich technik odnawiania lasu, zalesiania powierzchni nieleśnych jak również pielęgnowania lasu, opartych na szerokich podstawach przyrodniczych, zapewniamy trwałość i ciągłość lasu. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu.
Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.
 
Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasu jako zarządzanie i użytkowanie terenów leśnych prowadzi się wg planu urządzania lasu. Jest to realizowane w sposób, który zapewnia utrzymanie ich różnorodności biologicznej, produktywności, zdolności regeneracyjnych. 
Gospodarka leśna w tym hodowla lasu ma również aspekt socjalny. Działalność człowieka w lesie podlega warunkom gospodarki rynkowej i las jest miejscem pracy dla wielu ludzi. 
 
Najważniejsze planowane zadania z zakresu hodowli lasu przedstawiają się następująco:
  • odnowienia na powierzchniach otwartych  1352,14 ha
  • odnowienia przy rębniach częściowych 479,34 ha
  • dolesienia luk i przerzedzeń 5,40 ha
  • podsadzenia produkcyjne 101,52 ha
  • wprowadzanie podszytów 5,71 ha
  • poprawki i uzupełnienia 10,20 ha
  • pielęgnowanie gleby 171,82 ha
  • pielęgnowanie upraw (CW) 779,81 ha
  • pielęgnowanie młodników (CP) 2058,46 ha
  • melioracje agrotechniczne 1938,17 ha 
Hodowla lasu obejmuje również zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. Materiał potrzebny do odnowień i zalesień jest produkowany w szkółce leśnej w Gościeszynie, która w pełni zaspokaja potrzeby nadleśnictwa. Ogółem w Nadleśnictwie Wolsztyn jest wytypowanych 27 drzewostanów nasiennych gospodarczych, na łącznej powierzchni 107,73 ha.
 
W Nadleśnictwie Wolsztyn funkcjonuje gospodarstwo szkółkarskie w Gościeszynie, na terenie obrębu Wolsztyn, Leśnictwo Nowe Tłoki. Powierzchnia upraw szkółki wynosi 10,0200 hektara, zgodnie z nowymi zasadami rozliczania powierzchnia na szkółkach powierzchnia ta ulegnie zmniejszeniu do 9,4080 ha. Szkółka podzielona jest na 7 kwater. Realizowana tam produkcja szkółkarska (średniorocznie około 42.080 szt./1ar sadzonek) pokrywa w zasadzie zapotrzebowanie nadleśnictwa na materiał sadzeniowy.