Lista aktualności Lista aktualności

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna, wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Do użytków ekologicznych zaliczamy również siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
Na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn dotychczas zlokalizowanych jest 9 użytków ekologicznych. Status prawny ma aktualnie 3 obiekty:
  • Użytek Ekologiczny Diabli Dołek na terenie gminy Kargowa, na terenie leśnictwa Zacisze. Powierzchnia 1,39 ha. Obejmuje śródleśną nieckę powykopaliskową, powstałej po wydobyciu torfu. 
  • Użytek Ekologiczny Żurawie Błota Powierzchnia użytku wynosi 5,12 ha. Obejmuje bagno z zadrzewieniami i zakrzewieniami. Położony na terenie leśnictwa Kopanica w oddz. 
  • Użytek Ekologiczny Wyspa na Jeziorze Chobienickim na terenie gminy Siedlec. Powierzchnia użytku wynosi 4,43 ha. Obejmuje zasięgiem 2 cenne przyrodniczo wyspy, mające duże znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej roślin i zwierząt. Stanowi również cenną ostoję ptactwa, głównie gatunków związanych z ekosystemami wodno-błotnymi.