Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary Chronionego Krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz, zróżnicowany przyrodniczo i wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką.

Na terenie Nadleśnictwa wydzielono trzy takie obszary:
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska" - na  terenie Nadleśnictwa Wolsztyn. Obejmuje powierzchnię 4560,23 ha (w zasięgu terytorialnym 12986 ha).
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Rynny Obrzycko-Obrzańskie" - utworzony w celu ochrony i zachowania korytarzy ekologicznych rynien terenowych systemu Obry i Obrzycy. Na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn. Obejmuje powierzchnię 643,65 ha (w zasięgu terytorialnym: 1080 ha).
 

SIEDLISKA PRZYRODNICZE

Siedliska przyrodnicze to małe obszary lądowe lub wodne mające szczególne cechy środowiska przyrodniczego. Mogą to być tereny o walorach krajobrazowych o zróżnicowanym ekosystem, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Na podstawie powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory przeprowadzonej w latach 2006-2007 na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn stwierdzono
13 typów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.
  • siedliska przyrodnicze nieleśne na 272,62 hektarach, 
  • siedliska przyrodnicze leśne na 549,93 hektarach.
Na gruntach Nadleśnictwa Wolsztyn, zdecydowana większość siedlisk przyrodniczych zlokalizowana jest poza granicami Obszarów Natura 2000.