Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu. Takie plany są sporządzane dla konkretnych nadleśnictw na okres 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL).

Prognoza Oddziaływania na Środowisko i aktualny Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Wolsztyn, został sporządzony na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 roku. Nadleśnictwo Wolsztyn jest pierwszym Nadleśnictwem w RDLP Zielona Góra, które ma aktualny i zatwierdzony plan V-tej rewizji urządzania lasu. 
Urządzanie lasu reguluje Polityka Leśna Państwa. Prawidłowość i zasadność sporządzenia PUL dla danego Nadleśnictwa każdorazowo zatwierdza Minister Ochrony Środowiska.
Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.
 
Najważniejsze założenie Planu Urządzania Lasu dotyczą zasad ochrony lasu, trwałości lasu i ciągłości użytkowania. Urządzanie lasu, to takie planowanie i projektowane czynności gospodarczych w lesie, aby z jednej strony zapewnić dochód gospodarstwa leśnego, z drugiej zapewnić poprawę stanu lasu i jego ochronę. Musi być zapewniony stały wzrost produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu takich jak pozyskiwanie drewna, zwiększenie lesistości i zasobów drzewnych, prowadzenie szkółek leśnych. 
Równocześnie dobre urządzanie lasu ma służyć zwiększaniu jego użyteczności społecznej. Las ma być też miejscem odpoczynku, relaksu, edukacji.
 
Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz lepsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.